Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan) for byggeri

En DKV plan har til formål at sikre, at brandsikringen kontrolleres og vedligeholdes i hele bygningens levetid. I visse typer af byggerier er DKV-planen et myndighedskrav for at få en ibrugtagningstilladelse.

Når igniz udarbejder en DKV plan, bliver den godkendt hos brandmyndighederne, og den vil typisk indeholde følgende:

  • Bygningstegninger/brandplaner
  • Oversigt over brandtekniske installationer
  • Opgavefordeling
  • Kontrol og vedligehold
  • Særlige driftsforhold

Læs mere om brandmyndighedernes krav til dokumentation på Nordjyllands Beredskabs’ hjemmeside.

DKV planens indhold

Brandplanerne angiver flugtveje, anvendelseskategorier, brandsektioner, brandceller, branddøre mv. Derudover viser brandplanerne også placering af slangevindere, brandslukningsudstyr, sprinklede områder, røgventilation, åbningstryk, ABA/AVS mv.

Oversigten over de brandtekniske installationer beskriver systemernes virkemåde og de nødvendige kontrol- og vedligeholdelsesinstrukser. Dette gælder fx. for ABA-anlæg, nødbelysning, røgventilation og sprinkling

Opgavefordelingen beskriver hvorledes organisationen skal forholde sig til ansvarsområder, uddannelse mv.

Kontrol og vedligehold omhandler de nødvendige procedurer for de periodiske kontroller og vedligeholdesarbejder, der skal udføres på de brandtekniske installationer samt andre brandsikringsmæssige bygningsdele.

Særlige driftsforhold dækker over forhold, som øger brandrisikoen i bygningen, og som kræver særlige instrukser for at mindske denne evt. risiko. Det kan fx. være forhold, hvor dele af det brandtekniske udstyr er under reparation, eller der afholdes ekstraordinære arrangementer. Her er det vigtigt, at der ligger en klar instruks for, hvordan situationen håndteres.

Call Now Button